Son Dakika

Fikirler Ölmez !

Halis Demir

Fikirler Ölmez !..

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Her 10 Kasım’da yapılan anma törenlerine rağmen unutulan ve unutturulmaya çalışılan temel öge Atatürk’ün fikirleri, ilkeleri ve reformlarıdır...

Atatürk büstlerini yıkan zavallılar, fikirlerinin hiç yıkılamayacağını anlayamıyorlar galiba...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti kurup yeni devlet sistemini tüm dünyaya ilan ettikten sonraki süreçte bir seri inkılâplar gerçekleştirmiştir. Buradaki temel amaç köhnemiş ve asrın gereklerine cevap veremeyen Osmanlı devlet sisteminden ayrı medeni bir devlet sistemi oluşturmaktır. Yapılan bu seri inkılâplar sayesinde Türk Milleti ve ülkesi sahip olduğu olanaklarla diğer muasır medeniyetlerle her platformda yarışabilecek düzeye getirilmiş ve çehresi tamamen müspet yönde değişmiştir. Unutanlar ve unutturmaya çalışanlar için Atatürk'ün yaptığı bu inkılâpları; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar olarak beş temel başlık altında hatırlatalım istedik...

...

Siyasal Alanda Yapılan Reformlar...

Saltanatın Kaldırılması 1922, Cumhuriyet'in İlanı1923, Halifeliğin Kaldırılması 1924.

Hukuk Alanında Yapılan Reformlar...

Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921), 1924 Ana-yasası, Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması 1924, Medeni Kanunun Kabulü 1926, Türk Ceza Kanunu 1926, Mecellenin Kaldırılması 1937...

Eğitim-Kültür Alanında Yapılan Reformlar...

Millet Mekteplerinin Açılması 1928, Öğretimin Birleştirilmesi 1924, Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926, Medreselerin Kapatılması 1926, Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler 1928, Harf Devrimi 1928, Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması 1931, Türk Dil Kurumu'nun Kurulması 1932, Üniversite Reformu 1933...

Ekonomik Alanda Yapılan Reformlar...

İzmir İktisat Kongresi 1923, Aşar Vergisinin Kaldırıl-ması 1925, Çiftçinin Özendirilmesi 1925, Örnek Çiftliklerin Kurulması 1925, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması 1925, Kabotaj Kanunu 1926, Sanayi Teşvik Kanunu 1927, I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937), Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması 1933, Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması 1935 ve Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan Reformlar...

Toplumsal Alanda Yapılan Reformlar...

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 1925, Kılık ve Kıyafette Değişiklik 1925-1934, Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler 1925-1935, Soyadı Kanunu 1934, Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması 1926-1934...

Gelelim Atatürk İlkelerine...

Cumhuriyetçilik...
Egemenliğin ulusa ait olmasıdır. Yani, devleti yönetme hak ve yetkisi kayıtsız şartsız milletindir.

Milliyetçilik...
Ülkede ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması ve ulusal bağımsızlığı hedef edinir.

Halkçılık...
Devletin sunduğu imkânlardan halkın eşit şekilde yararlanması ilkesidir.

İnkılâpçılık...
Türkiye’nin çağdaş ve modern bir yapıya ulaşmasını hedefler.

Laiklik...
Din ve devlet işlerini ayırırken, tüm yurttaşların inanç özgürlüğünü hedefler.

Devletçilik...
Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının devlet ve özel sektör işbirliği ile sağlanması ilkesidir.

Evet kısaca özetlediğimiz bunca reform 15 yıl gibi bir sürede gerçekleşerek, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı.

Üstelik millete ait olan hiç birşey satılmadan...

Yorum Ekle

Yorumlar